Aangifte tegen Mark Rutte en anderen

a guide to question everything...


Aangifte tegen Mark Rutte en anderen

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aangifte-rutte-cs

Strafrechtelijke aangifte tegen Rutte cs. n.a.v. diepgaand juridisch onderzoek

download aangifte


Naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar het ontstaan van Covid-19 is onderstaande documentatie opgesteld. Uit dit onderzoek is duidelijk en onderbouwd gebleken, dat Covid-19 een project is waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Op grond daarvan heeft de stichting Artsen voor Waarheid aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland, zijnde Rutte cs. op te stellen. Alle feiten zijn getoetst aan de waarheid.

De door de hoofdverdachten in het kader van het project Covid-19 in persoon gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. De hoofdverdachten worden deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid persoonlijk aangerekend. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden.

De door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn dermate ernstig van aard, dat een ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die kennis heeft genomen van deze gepleegde misdrijven, de strafrechtelijke plicht heeft om onverwijld aangifte tegen de hoofdverdachten te doen en te zorgen dat deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid per direct worden gestopt.

Aangifte kan als volgt worden gedaan:

Print de aangifte en de bijlagen uit. Let op totaal ca 400 pagina’s.

Vul je persoonlijke gegevens in op pagina 3.

Vul je woonplaats, de datum en je naam in op pagina 56.

Onderteken de aangifte op pagina 56.

Maak voor je eigen administratie een kopie van pagina’s 3 en 56.

Dien het volledige pakket in op een politiebureau in Nederland, waarbij een proces-verbaal van aangifte door een opsporingsambtenaar zal worden opgemaakt en vervolgens door jou (de aangever / slachtoffer) en de opsporingsambtenaar dient te worden ondertekend.

Het proces-verbaal van aangifte bestaat uit de formele opname van de gegevens van de aangever / slachtoffer en de verwijzing naar de bijgevoegde aangifte van 56 pagina’s en 55 bijlagen.

Als aanvullend bewijs dat je strafrechtelijk aangifte hebt gedaan kun je een kopie van het proces-verbaal van aangifte ook naar het kantoor van onze advocaat sturen: Van Kessel Advocatuur B.V., t.a.v. het secretariaat mevrouw H.H. de Vries, Spanjaardslaan 25-I, 8917 AK, Leeuwarden.